Salmos 127

1 א   שיר המעלות לשלמה br אם-יהוה לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו br אם-יהוה לא-ישמר-עיר    שוא שקד שומר br

2 ב   שוא לכם משכימי קום    מאחרי-שבת-- br אכלי    לחם העצבים br כן יתן לידידו    שנא br

3 ג   הנה נחלת יהוה בנים    שכר פרי הבטן br

4 ד   כחצים ביד-גבור--    כן בני הנעורים br

5 ה   אשרי הגבר--    אשר מלא את-אשפתו מהם br לא-יבשו--    כי-ידברו את-אויבים בשער