Salmos 148

1 א הללו-יה br הללו את-יהוה מן-השמים    הללוהו במרומים br

2 ב הללוהו כל-מלאכיו    הללוהו כל-צבאו br

3 ג הללוהו שמש וירח    הללוהו כל-כוכבי אור br

4 ד הללוהו שמי השמים    והמים אשר מעל השמים br

5 ה יהללו את-שם יהוה    כי הוא צוה ונבראו br

6 ו ויעמידם לעד לעולם    חק-נתן ולא יעבור br

7 ז הללו את-יהוה מן-הארץ--    תנינים וכל-תהמות br

8 ח אש וברד שלג וקיטור    רוח סערה עשה דברו br

9 ט ההרים וכל-גבעות    עץ פרי וכל-ארזים br

10 י החיה וכל-בהמה    רמש וצפור כנף br

11 יא מלכי-ארץ וכל-לאמים    שרים וכל-שפטי ארץ br

12 יב בחורים וגם-בתולות    זקנים עם-נערים br

13 יג יהללו את-שם יהוה--    כי-נשגב שמו לבדו br הודו    על-ארץ ושמים br

14 יד וירם קרן לעמו    תהלה לכל-חסידיו-- br לבני ישראל    עם קרבו br הללו-יה