Salmos 3

1 א מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו br

2 ב יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי br

3 ג רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה br

4 ד ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי br

5 ה קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה br

6 ו אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני br

7 ז לא-אירא מרבבות עם--    אשר סביב שתו עלי br

8 ח קומה יהוה הושיעני אלהי--    כי-הכית את-כל-איבי לחי br שני רשעים    שברת br [ (Psalms 3:9) ט   ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה ]