Salmos 3

1 א   מזמור לדוד    בברחו מפני אבשלום בנו br

2 ב   יהוה מה-רבו צרי    רבים קמים עלי br

3 ג   רבים אמרים לנפשי    אין ישועתה לו באלהים סלה br

4 ד   ואתה יהוה מגן בעדי    כבודי ומרים ראשי br

5 ה   קולי אל-יהוה אקרא    ויענני מהר קדשו סלה br

6 ו   אני שכבתי ואישנה    הקיצותי--כי יהוה יסמכני br

7 ז   לא-אירא מרבבות עם--    אשר סביב שתו עלי br

8 ח   קומה יהוה הושיעני אלהי--    כי-הכית את-כל-איבי לחי br שני רשעים    שברת br [ (Psalms 3:9) ט   ליהוה הישועה    על-עמך ברכתך סלה ]