Salmos 26

1 א   לדוד  שפטני יהוה--    כי-אני בתמי הלכתי br וביהוה בטחתי    לא אמעד br

2 ב   בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי br

3 ג   כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך br

4 ד   לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא br

5 ה   שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב br

6 ו   ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה br

7 ז   לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך br

8 ח   יהוה--אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך br

9 ט   אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי br

10 י   אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד br

11 יא   ואני בתמי אלך    פדני וחנני br

12 יב   רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה