Salmos 26

1 א לדוד  שפטני יהוה--    כי-אני בתמי הלכתי br וביהוה בטחתי    לא אמעד br

2 ב בחנני יהוה ונסני    צרופה (צרפה) כליותי ולבי br

3 ג כי-חסדך לנגד עיני    והתהלכתי באמתך br

4 ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא    ועם נעלמים לא אבוא br

5 ה שנאתי קהל מרעים    ועם-רשעים לא אשב br

6 ו ארחץ בנקיון כפי    ואסבבה את-מזבחך יהוה br

7 ז לשמע בקול תודה    ולספר כל-נפלאותיך br

8 ח יהוה--אהבתי מעון ביתך    ומקום משכן כבודך br

9 ט אל-תאסף עם-חטאים נפשי    ועם-אנשי דמים חיי br

10 י אשר-בידיהם זמה    וימינם מלאה שחד br

11 יא ואני בתמי אלך    פדני וחנני br

12 יב רגלי עמדה במישור    במקהלים אברך יהוה