Salmos 108

1 א-ב שיר מזמור לדוד

2 נכון לבי אלהים אשירה ואזמרה אף-כבודי br

3 ג עורה הנבל וכנור    אעירה שחר br

4 ד אודך בעמים יהוה    ואזמרך בלאמים br

5 ה כי-גדול מעל-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך br

6 ו רומה על-שמים אלהים    ועל כל-הארץ כבודך br

7 ז למען יחלצון ידידיך    הושיעה ימינך וענני br

8 ח אלהים דבר בקדשו--אעלזה    אחלקה שכם ועמק סכות אמדד br

9 ט לי גלעד לי מנשה ואפרים מעוז ראשי    יהודה מחקקי br

10 י מואב סיר רחצי--על-אדום אשליך נעלי    עלי-פלשת אתרועע br

11 יא מי יבלני עיר מבצר    מי נחני עד-אדום br

12 יב הלא-אלהים זנחתנו    ולא-תצא אלהים בצבאתינו br

13 יג הבה-לנו עזרת מצר    ושוא תשועת אדם br [ (Psalms 108:14) יד   באלהים נעשה-חיל    והוא יבוס צרינו ]