Salmos 39

1 א   למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד br

2 ב   אמרתי--    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני br אשמרה לפי מחסום--    בעד רשע לנגדי br

3 ג   נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר br

4 ד   חם-לבי בקרבי--בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני br

5 ה   הודיעני יהוה קצי--ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני br

6 ו   הנה טפחות נתתה ימי--    וחלדי כאין נגדך br אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה br

7 ז   אך-בצלם יתהלך-איש--    אך-הבל יהמיון br יצבר    ולא-ידע מי-אספם br

8 ח   ועתה מה-קויתי אדני--    תוחלתי לך היא br

9 ט   מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני br

10 י   נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית br

11 יא   הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי br

12 יב   בתוכחות על-עון יסרת איש--    ותמס כעש חמודו br אך הבל כל-אדם    סלה br

13 יג   שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה-- br אל-דמעתי    אל-תחרש br כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי br [ (Psalms 39:14) יד   השע ממני ואבליגה--    בטרם אלך ואינני ]