Salmos 145

1 א   תהלה לדוד br ארוממך אלוהי המלך    ואברכה שמך לעולם ועד br

2 ב   בכל-יום אברכך    ואהללה שמך לעולם ועד br

3 ג   גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר br

4 ד   דור לדור ישבח מעשיך    וגבורתיך יגידו br

5 ה   הדר כבוד הודך--    ודברי נפלאתיך אשיחה br

6 ו   ועזוז נוראתיך יאמרו    וגדלותיך (וגדלתך) אספרנה br

7 ז   זכר רב-טובך יביעו    וצדקתך ירננו br

8 ח   חנון ורחום יהוה    ארך אפים וגדל-חסד br

9 ט   טוב-יהוה לכל    ורחמיו על-כל-מעשיו br

10 י   יודוך יהוה כל-מעשיך    וחסידיך יברכוכה br

11 יא   כבוד מלכותך יאמרו    וגבורתך ידברו br

12 יב   להודיע לבני האדם--גבורתיו    וכבוד הדר מלכותו br

13 יג   מלכותך מלכות כל-עלמים    וממשלתך בכל-דור ודר br

14 יד   סומך יהוה לכל-הנפלים    וזוקף לכל-הכפופים br

15 טו   עיני-כל אליך ישברו    ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו br

16 טז   פותח את-ידך    ומשביע לכל-חי רצון br

17 יז   צדיק יהוה בכל-דרכיו    וחסיד בכל-מעשיו br

18 יח   קרוב יהוה לכל-קראיו--    לכל אשר יקראהו באמת br

19 יט   רצון-יראיו יעשה    ואת-שועתם ישמע ויושיעם br

20 כ   שומר יהוה את-כל-אהביו    ואת כל-הרשעים ישמיד br

21 כא   תהלת יהוה ידבר-פי    ויברך כל-בשר שם קדשו--לעולם ועד