Salmos 116

1 א אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני br

2 ב כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא br

3 ג אפפוני חבלי-מות--ומצרי שאול מצאוני    צרה ויגון אמצא br

4 ד ובשם-יהוה אקרא    אנה יהוה מלטה נפשי br

5 ה חנון יהוה וצדיק    ואלהינו מרחם br

6 ו שמר פתאים יהוה    דלתי ולי יהושיע br

7 ז שובי נפשי למנוחיכי    כי-יהוה גמל עליכי br

8 ח כי חלצת נפשי ממות    את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי br

9 ט אתהלך לפני יהוה--    בארצות החיים br

10 י האמנתי כי אדבר    אני עניתי מאד br

11 יא אני אמרתי בחפזי    כל-האדם כזב br

12 יב מה-אשיב ליהוה--    כל-תגמולוהי עלי br

13 יג כוס-ישועות אשא    ובשם יהוה אקרא br

14 יד נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו br

15 טו יקר בעיני יהוה--    המותה לחסידיו br

16 טז אנה יהוה    כי-אני עבדך br אני-עבדך בן-אמתך    פתחת למוסרי br

17 יז לך-אזבח זבח תודה    ובשם יהוה אקרא br

18 יח נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו br

19 יט בחצרות בית יהוה--    בתוככי ירושלם br הללו-יה