Salmos 116

1 א   אהבתי כי-ישמע יהוה--    את-קולי תחנוני br

2 ב   כי-הטה אזנו לי    ובימי אקרא br

3 ג   אפפוני חבלי-מות--ומצרי שאול מצאוני    צרה ויגון אמצא br

4 ד   ובשם-יהוה אקרא    אנה יהוה מלטה נפשי br

5 ה   חנון יהוה וצדיק    ואלהינו מרחם br

6 ו   שמר פתאים יהוה    דלתי ולי יהושיע br

7 ז   שובי נפשי למנוחיכי    כי-יהוה גמל עליכי br

8 ח   כי חלצת נפשי ממות    את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי br

9 ט   אתהלך לפני יהוה--    בארצות החיים br

10 י   האמנתי כי אדבר    אני עניתי מאד br

11 יא   אני אמרתי בחפזי    כל-האדם כזב br

12 יב   מה-אשיב ליהוה--    כל-תגמולוהי עלי br

13 יג   כוס-ישועות אשא    ובשם יהוה אקרא br

14 יד   נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו br

15 טו   יקר בעיני יהוה--    המותה לחסידיו br

16 טז   אנה יהוה    כי-אני עבדך br אני-עבדך בן-אמתך    פתחת למוסרי br

17 יז   לך-אזבח זבח תודה    ובשם יהוה אקרא br

18 יח   נדרי ליהוה אשלם    נגדה-נא לכל-עמו br

19 יט   בחצרות בית יהוה--    בתוככי ירושלם br הללו-יה