Salmos 131

1 א שיר המעלות לדוד br יהוה לא-גבה לבי--    ולא-רמו עיני br ולא-הלכתי    בגדלות ובנפלאות ממני br

2 ב אם-לא שויתי ודוממתי--    נפשי br כגמל עלי אמו    כגמל עלי נפשי br

3 ג יחל ישראל אל-יהוה--    מעתה ועד-עולם