Salmos 77

1 א   למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור br

2 ב   קולי אל-אלהים ואצעקה    קולי אל-אלהים והאזין אלי br

3 ג   ביום צרתי    אדני דרשתי br ידי לילה נגרה--ולא תפוג    מאנה הנחם נפשי br

4 ד   אזכרה אלהים ואהמיה    אשיחה ותתעטף רוחי סלה br

5 ה   אחזת שמרות עיני    נפעמתי ולא אדבר br

6 ו   חשבתי ימים מקדם--    שנות עולמים br

7 ז   אזכרה נגינתי בלילה    עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי br

8 ח   הלעולמים יזנח אדני    ולא-יסיף לרצות עוד br

9 ט   האפס לנצח חסדו    גמר אמר לדר ודר br

10 י   השכח חנות אל    אם-קפץ באף רחמיו סלה br

11 יא   ואמר חלותי היא--    שנות ימין עליון br

12 יב   אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך br

13 יג   והגיתי בכל-פעלך    ובעלילותיך אשיחה br

14 יד   אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים br

15 טו   אתה האל עשה פלא    הודעת בעמים עזך br

16 טז   גאלת בזרוע עמך    בני-יעקב ויוסף סלה br

17 יז   ראוך מים אלהים--ראוך מים יחילו    אף ירגזו תהמות br

18 יח   זרמו מים עבות--קול נתנו שחקים    אף-חצציך יתהלכו br

19 יט   קול רעמך בגלגל--האירו ברקים תבל    רגזה ותרעש הארץ br

20 כ   בים דרכך--ושביליך (ושבילך) במים רבים    ועקבותיך לא נדעו br [ (Psalms 77:21) כא   נחית כצאן עמך--    ביד-משה ואהרן ]