Salmos 14

1 א   למנצח לדוד br אמר נבל בלבו    אין אלהים br השחיתו התעיבו עלילה--    אין עשה-טוב br

2 ב   יהוה--    משמים השקיף על-בני-אדם br לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים br

3 ג   הכל סר יחדו נאלחו    אין עשה-טוב--אין גם-אחד br

4 ד   הלא ידעו כל-פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו br

5 ה   שם פחדו פחד    כי-אלהים בדור צדיק br

6 ו   עצת-עני תבישו    כי יהוה מחסהו br

7 ז   מי יתן מציון    ישועת ישראל br בשוב יהוה שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל