Salmos 121

1 א שיר למעלות br אשא עיני אל-ההרים--    מאין יבא עזרי br

2 ב עזרי מעם יהוה--    עשה שמים וארץ br

3 ג אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך br

4 ד הנה לא-ינום ולא יישן--    שומר ישראל br

5 ה יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך br

6 ו יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה br

7 ז יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך br

8 ח יהוה ישמר-צאתך ובואך--    מעתה ועד-עולם