Salmos 8

1 א למנצח על-הגתית    מזמור לדוד br

2 ב יהוה אדנינו--    מה-אדיר שמך בכל-הארץ br אשר תנה הודך    על-השמים br

3 ג מפי עוללים וינקים--    יסדת-עז br למען צורריך    להשבית אויב ומתנקם br

4 ד כי-אראה שמיך    מעשה אצבעתיך-- br ירח וכוכבים    אשר כוננתה br

5 ה מה-אנוש כי-תזכרנו    ובן-אדם כי תפקדנו br

6 ו ותחסרהו מעט מאלהים    וכבוד והדר תעטרהו br

7 ז תמשילהו במעשי ידיך    כל שתה תחת-רגליו br

8 ח צנה ואלפים כלם    וגם בהמות שדי br

9 ט צפור שמים ודגי הים    עבר ארחות ימים br [ (Psalms 8:10) י   יהוה אדנינו    מה-אדיר שמך בכל-הארץ ]