Salmos 10

1 א   למה יהוה תעמד ברחוק    תעלים לעתות בצרה br

2 ב   בגאות רשע ידלק עני    יתפשו במזמות זו חשבו br

3 ג   כי-הלל רשע על-תאות נפשו    ובצע ברך נאץ יהוה br

4 ד   רשע--כגבה אפו בל-ידרש    אין אלהים כל-מזמותיו br

5 ה   יחילו דרכו בכל-עת--מרום משפטיך מנגדו    כל-צורריו יפיח בהם br

6 ו   אמר בלבו בל-אמוט    לדר ודר אשר לא-ברע br

7 ז   אלה פיהו מלא--ומרמות ותך    תחת לשונו עמל ואון br

8 ח   ישב במארב חצרים--במסתרים יהרג נקי    עיניו לחלכה יצפנו br

9 ט   יארב במסתר כאריה בסכה--    יארב לחטוף עני br יחטף עני    במשכו ברשתו br

10 י   ודכה (ידכה) ישח    ונפל בעצומיו חלכאים (חל כאים) br

11 יא   אמר בלבו שכח אל    הסתיר פניו בל-ראה לנצח br

12 יב   קומה יהוה--אל נשא ידך    אל-תשכח עניים (ענוים) br

13 יג   על-מה נאץ רשע אלהים    אמר בלבו לא תדרש br

14 יד   ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט--    לתת בידך br עליך יעזב חלכה    יתום אתה היית עוזר br

15 טו   שבר זרוע רשע    ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא br

16 טז   יהוה מלך עולם ועד    אבדו גוים מארצו br

17 יז   תאות ענוים שמעת יהוה    תכין לבם תקשיב אזנך br

18 יח   לשפט יתום ודך    בל-יוסיף עוד--לערץ אנוש מן-הארץ