Salmos 34

1 א   לדוד--    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך br

2 ב   אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי br

3 ג   ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו br

4 ד   גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו br

5 ה   דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני br

6 ו   הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו br

7 ז   זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו br

8 ח   חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

9 ט   טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו br

10 י   יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו br

11 יא   כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב br

12 יב   לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם br

13 יג   מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב br

14 יד   נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה br

15 טו   סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו br

16 טז   עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם br

17 יז   פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם br

18 יח   צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם br

19 יט   קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע br

20 כ   רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה br

21 כא   שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה br

22 כב   תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו br [ (Psalms 34:23) כג   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו ]