Salmos 79

1 א מזמור לאסף br אלהים באו גוים בנחלתך--    טמאו את היכל קדשך br שמו את-ירושלם    לעיים br

2 ב נתנו את-נבלת עבדיך--    מאכל לעוף השמים br בשר חסידיך    לחיתו-ארץ br

3 ג שפכו דמם כמים--סביבות ירושלם    ואין קובר br

4 ד היינו חרפה לשכנינו    לעג וקלס לסביבותינו br

5 ה עד-מה יהוה תאנף לנצח    תבער כמו-אש קנאתך br

6 ו שפך חמתך--    אל הגוים אשר לא-ידעוך br ועל ממלכות--    אשר בשמך לא קראו br

7 ז כי אכל את-יעקב    ואת-נוהו השמו br

8 ח אל-תזכר-לנו    עונת ראשנים br מהר יקדמונו רחמיך--    כי דלונו מאד br

9 ט עזרנו אלהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך br והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך br

10 י למה יאמרו הגוים--    איה אלהיהם br יודע בגיים (בגוים) לעינינו    נקמת דם-עבדיך השפוך br

11 יא תבוא לפניך אנקת אסיר    כגדל זרועך--הותר בני תמותה br

12 יב והשב לשכנינו שבעתים    אל-חיקם br חרפתם אשר חרפוך    אדני br

13 יג ואנחנו עמך וצאן מרעיתך--    נודה לך לעולם br לדר ודר--    נספר תהלתך