Salmos 21

1 א   למנצח מזמור לדוד br

2 ב   יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד br

3 ג   תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה br

4 ד   כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז br

5 ה   חיים שאל ממך--נתתה לו    ארך ימים עולם ועד br

6 ו   גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו br

7 ז   כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך br

8 ח   כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט br

9 ט   תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך br

10 י   תשיתמו כתנור אש--    לעת פניך br יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש br

11 יא   פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם br

12 יב   כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו br

13 יג   כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם br [ (Psalms 21:14) יד   רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך ]