Salmos 21

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד br

3 ג תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה br

4 ד כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז br

5 ה חיים שאל ממך--נתתה לו    ארך ימים עולם ועד br

6 ו גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו br

7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך br

8 ח כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט br

9 ט תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך br

10 י תשיתמו כתנור אש--    לעת פניך br יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש br

11 יא פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם br

12 יב כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו br

13 יג כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם br [ (Psalms 21:14) יד   רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך ]