Salmos 146

1 א הללו-יה br הללי נפשי    את-יהוה br

2 ב אהללה יהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי br

3 ג אל-תבטחו בנדיבים--    בבן-אדם שאין לו תשועה br

4 ד תצא רוחו ישב לאדמתו    ביום ההוא אבדו עשתנתיו br

5 ה אשרי--שאל יעקב בעזרו    שברו על-יהוה אלהיו br

6 ו עשה שמים וארץ--    את-הים ואת-כל-אשר-בם br השמר אמת    לעולם br

7 ז עשה משפט לעשוקים--נתן לחם לרעבים    יהוה מתיר אסורים br

8 ח יהוה פקח עורים--יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים br

9 ט יהוה שמר את-גרים--יתום ואלמנה יעודד    ודרך רשעים יעות br

10 י ימלך יהוה לעולם--    אלהיך ציון לדר ודר br הללו-יה