Salmos 85

1 א למנצח לבני-קרח מזמור br

2 ב רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב br

3 ג נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה br

4 ד אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך br

5 ה שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו br

6 ו הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר br

7 ז הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך br

8 ח הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו br

9 ט אשמעה--    מה-ידבר האל יהוה br כי ידבר שלום--אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה br

10 י אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו br

11 יא חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו br

12 יב אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף br

13 יג גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה br [ (Psalms 85:14) יד   צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו ]