Salmos 85

1 א   למנצח לבני-קרח מזמור br

2 ב   רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב br

3 ג   נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה br

4 ד   אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך br

5 ה   שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו br

6 ו   הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר br

7 ז   הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך br

8 ח   הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו br

9 ט   אשמעה--    מה-ידבר האל יהוה br כי ידבר שלום--אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה br

10 י   אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו br

11 יא   חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו br

12 יב   אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף br

13 יג   גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה br [ (Psalms 85:14) יד   צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו ]