Salmos 73

1 א מזמור לאסף br אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב br

2 ב ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי br

3 ג כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה br

4 ד כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם br

5 ה בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו br

6 ו לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו br

7 ז יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב br

8 ח ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו br

9 ט שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ br

10 י לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו br

11 יא ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון br

12 יב הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל br

13 יג אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי br

14 יד ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים br

15 טו אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי br

16 טז ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני br

17 יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם br

18 יח אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות br

19 יט איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות br

20 כ כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה br

21 כא כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן br

22 כב ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך br

23 כג ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני br

24 כד בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני br

25 כה מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ br

26 כו כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

27 כז כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך br

28 כח ואני קרבת אלהים--    לי-טוב br שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך