Salmos 73

1 א   מזמור לאסף br אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב br

2 ב   ואני--כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי br

3 ג   כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה br

4 ד   כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם br

5 ה   בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו br

6 ו   לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו br

7 ז   יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב br

8 ח   ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו br

9 ט   שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ br

10 י   לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו br

11 יא   ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון br

12 יב   הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל br

13 יג   אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי br

14 יד   ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים br

15 טו   אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי br

16 טז   ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני br

17 יז   עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם br

18 יח   אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות br

19 יט   איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות br

20 כ   כחלום מהקיץ--    אדני בעיר צלמם תבזה br

21 כא   כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן br

22 כב   ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך br

23 כג   ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני br

24 כד   בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני br

25 כה   מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ br

26 כו   כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי--אלהים לעולם br

27 כז   כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך br

28 כח   ואני קרבת אלהים--    לי-טוב br שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך