Salmos 97

1 א יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים br

2 ב ענן וערפל סביביו    צדק ומשפט מכון כסאו br

3 ג אש לפניו תלך    ותלהט סביב צריו br

4 ד האירו ברקיו תבל    ראתה ותחל הארץ br

5 ה הרים--כדונג נמסו מלפני יהוה    מלפני אדון כל-הארץ br

6 ו הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו br

7 ז יבשו כל-עבדי פסל--    המתהללים באלילים br השתחוו-לו    כל-אלהים br

8 ח שמעה ותשמח ציון    ותגלנה בנות יהודה-- br למען משפטיך    יהוה br

9 ט כי-אתה יהוה    עליון על-כל-הארץ br מאד נעלית    על-כל-אלהים br

10 י אהבי יהוה    שנאו-רע br שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם br

11 יא אור זרע לצדיק    ולישרי-לב שמחה br

12 יב שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו