Salmos 12

1 א למנצח על-השמינית    מזמור לדוד br

2 ב הושיעה יהוה כי-גמר חסיד    כי-פסו אמונים מבני אדם br

3 ג שוא ידברו--איש את-רעהו    שפת חלקות--בלב ולב ידברו br

4 ד יכרת יהוה כל-שפתי חלקות--    לשון מדברת גדלות br

5 ה אשר אמרו ללשננו נגביר--שפתינו אתנו    מי אדון לנו br

6 ו משד עניים    מאנקת אביונים br עתה אקום יאמר יהוה    אשית בישע יפיח לו br

7 ז אמרות יהוה    אמרות טהרות br כסף צרוף בעליל לארץ    מזקק שבעתים br

8 ח אתה-יהוה תשמרם    תצרנו מן-הדור זו לעולם br [ (Psalms 12:9) ט   סביב רשעים יתהלכון    כרם זלות לבני אדם ]