Salmos 119

1 א   אשרי תמימי-דרך--    ההלכים בתורת יהוה br

2 ב   אשרי נצרי עדתיו    בכל-לב ידרשוהו br

3 ג   אף לא-פעלו עולה    בדרכיו הלכו br

4 ד   אתה צויתה פקדיך--    לשמר מאד br

5 ה   אחלי יכנו דרכי--    לשמר חקיך br

6 ו   אז לא-אבוש--    בהביטי אל-כל-מצותיך br

7 ז   אודך בישר לבב--    בלמדי משפטי צדקך br

8 ח   את-חקיך אשמר    אל-תעזבני עד-מאד

9 ט   במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

10 י   בכל-לבי דרשתיך    אל-תשגני ממצותיך br

11 יא   בלבי צפנתי אמרתך--    למען לא אחטא-לך br

12 יב   ברוך אתה יהוה--    למדני חקיך br

13 יג   בשפתי ספרתי--    כל משפטי-פיך br

14 יד   בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

15 טו   בפקודיך אשיחה    ואביטה ארחתיך br

16 טז   בחקתיך אשתעשע    לא אשכח דברך

17 יז   גמל על-עבדך אחיה    ואשמרה דברך br

18 יח   גל-עיני ואביטה--    נפלאות מתורתך br

19 יט   גר אנכי בארץ    אל-תסתר ממני מצותיך br

20 כ   גרסה נפשי לתאבה--    אל-משפטיך בכל-עת br

21 כא   גערת זדים ארורים--    השגים ממצותיך br

22 כב   גל מעלי חרפה ובוז    כי עדתיך נצרתי br

23 כג   גם ישבו שרים בי נדברו--    עבדך ישיח בחקיך br

24 כד   גם-עדתיך שעשעי--    אנשי עצתי

25 כה   דבקה לעפר נפשי    חיני כדברך br

26 כו   דרכי ספרתי ותענני    למדני חקיך br

27 כז   דרך-פקודיך הבינני    ואשיחה בנפלאותיך br

28 כח   דלפה נפשי מתוגה    קימני כדברך br

29 כט   דרך-שקר הסר ממני    ותורתך חנני br

30 ל   דרך-אמונה בחרתי    משפטיך שויתי br

31 לא   דבקתי בעדותיך    יהוה אל-תבישני br

32 לב   דרך-מצותיך ארוץ    כי תרחיב לבי

33 לג   הורני יהוה דרך חקיך    ואצרנה עקב br

34 לד   הבינני ואצרה תורתך    ואשמרנה בכל-לב br

35 לה   הדריכני בנתיב מצותיך    כי-בו חפצתי br

36 לו   הט-לבי אל-עדותיך    ואל אל-בצע br

37 לז   העבר עיני מראות שוא    בדרכך חיני br

38 לח   הקם לעבדך אמרתך--    אשר ליראתך br

39 לט   העבר חרפתי אשר יגרתי    כי משפטיך טובים br

40 מ   הנה תאבתי לפקדיך    בצדקתך חיני

41 מא   ויבאני חסדך יהוה    תשועתך כאמרתך br

42 מב   ואענה חרפי דבר    כי-בטחתי בדברך br

43 מג   ואל-תצל מפי דבר-אמת עד-מאד    כי למשפטך יחלתי br

44 מד   ואשמרה תורתך תמיד--    לעולם ועד br

45 מה   ואתהלכה ברחבה    כי פקדיך דרשתי br

46 מו   ואדברה בעדתיך נגד מלכים    ולא אבוש br

47 מז   ואשתעשע במצותיך    אשר אהבתי br

48 מח   ואשא-כפי--אל-מצותיך אשר אהבתי    ואשיחה בחקיך

49 מט   זכר-דבר לעבדך--    על אשר יחלתני br

50 נ   זאת נחמתי בעניי    כי אמרתך חיתני br

51 נא   זדים הליצני עד-מאד    מתורתך לא נטיתי br

52 נב   זכרתי משפטיך מעולם יהוה    ואתנחם br

53 נג   זלעפה אחזתני מרשעים--    עזבי תורתך br

54 נד   זמרות היו-לי חקיך--    בבית מגורי br

55 נה   זכרתי בלילה שמך יהוה    ואשמרה תורתך br

56 נו   זאת היתה-לי    כי פקדיך נצרתי

57 נז   חלקי יהוה אמרתי--    לשמר דבריך br

58 נח   חליתי פניך בכל-לב    חנני כאמרתך br

59 נט   חשבתי דרכי    ואשיבה רגלי אל-עדתיך br

60 ס   חשתי ולא התמהמהתי--    לשמר מצותיך br

61 סא   חבלי רשעים עודני    תורתך לא שכחתי br

62 סב   חצות-לילה--אקום להודות לך    על משפטי צדקך br

63 סג   חבר אני לכל-אשר יראוך    ולשמרי פקודיך br

64 סד   חסדך יהוה מלאה הארץ    חקיך למדני

65 סה   טוב עשית עם-עבדך--    יהוה כדברך br

66 סו   טוב טעם ודעת למדני    כי במצותיך האמנתי br

67 סז   טרם אענה אני שגג    ועתה אמרתך שמרתי br

68 סח   טוב-אתה ומטיב    למדני חקיך br

69 סט   טפלו עלי שקר זדים    אני בכל-לב אצר פקודיך br

70 ע   טפש כחלב לבם    אני תורתך שעשעתי br

71 עא   טוב-לי כי-עניתי--    למען אלמד חקיך br

72 עב   טוב-לי תורת-פיך--    מאלפי זהב וכסף

73 עג   ידיך עשוני ויכוננוני    הבינני ואלמדה מצותיך br

74 עד   יראיך יראוני וישמחו    כי לדברך יחלתי br

75 עה   ידעתי יהוה כי-צדק משפטיך    ואמונה עניתני br

76 עו   יהי-נא חסדך לנחמני--    כאמרתך לעבדך br

77 עז   יבאוני רחמיך ואחיה    כי-תורתך שעשעי br

78 עח   יבשו זדים כי-שקר עותוני    אני אשיח בפקודיך br

79 עט   ישובו לי יראיך    וידעו (וידעי) עדתיך br

80 פ   יהי-לבי תמים בחקיך--    למען לא אבוש

81 פא   כלתה לתשועתך נפשי    לדברך יחלתי br

82 פב   כלו עיני לאמרתך--    לאמר מתי תנחמני br

83 פג   כי-הייתי כנאד בקיטור--    חקיך לא שכחתי br

84 פד   כמה ימי-עבדך    מתי תעשה ברדפי משפט br

85 פה   כרו-לי זדים שיחות--    אשר לא כתורתך br

86 פו   כל-מצותיך אמונה    שקר רדפוני עזרני br

87 פז   כמעט כלוני בארץ    ואני לא-עזבתי פקדיך br

88 פח   כחסדך חיני    ואשמרה עדות פיך

89 פט   לעולם יהוה--    דברך נצב בשמים br

90 צ   לדר ודר אמונתך    כוננת ארץ ותעמד br

91 צא   למשפטיך עמדו היום    כי הכל עבדיך br

92 צב   לולי תורתך שעשעי--    אז אבדתי בעניי br

93 צג   לעולם לא-אשכח פקודיך    כי בם חייתני br

94 צד   לך-אני הושיעני    כי פקודיך דרשתי br

95 צה   לי קוו רשעים לאבדני    עדתיך אתבונן br

96 צו   לכל-תכלה ראיתי קץ    רחבה מצותך מאד

97 צז   מה-אהבתי תורתך    כל-היום היא שיחתי br

98 צח   מאיבי תחכמני מצותך    כי לעולם היא-לי br

99 צט   מכל-מלמדי השכלתי    כי עדותיך שיחה לי br

100 ק   מזקנים אתבונן    כי פקודיך נצרתי br

101 קא   מכל-ארח רע כלאתי רגלי--    למען אשמר דברך br

102 קב   ממשפטיך לא-סרתי    כי-אתה הורתני br

103 קג   מה-נמלצו לחכי אמרתך--    מדבש לפי br

104 קד   מפקודיך אתבונן    על כן שנאתי כל-ארח שקר

105 קה   נר-לרגלי דברך    ואור לנתיבתי br

106 קו   נשבעתי ואקימה--    לשמר משפטי צדקך br

107 קז   נעניתי עד-מאד    יהוה חיני כדברך br

108 קח   נדבות פי רצה-נא יהוה    ומשפטיך למדני br

109 קט   נפשי בכפי תמיד    ותורתך לא שכחתי br

110 קי   נתנו רשעים פח לי    ומפקודיך לא תעיתי br

111 קיא   נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה br

112 קיב   נטיתי לבי לעשות חקיך--    לעולם עקב

113 קיג   סעפים שנאתי    ותורתך אהבתי br

114 קיד   סתרי ומגני אתה    לדברך יחלתי br

115 קטו   סורו-ממני מרעים    ואצרה מצות אלהי br

116 קטז   סמכני כאמרתך ואחיה    ואל-תבישני משברי br

117 קיז   סעדני ואושעה    ואשעה בחקיך תמיד br

118 קיח   סלית כל-שוגים מחקיך    כי-שקר תרמיתם br

119 קיט   סגים--השבת כל-רשעי-ארץ    לכן אהבתי עדתיך br

120 קכ   סמר מפחדך בשרי    וממשפטיך יראתי

121 קכא   עשיתי משפט וצדק    בל-תניחני לעשקי br

122 קכב   ערב עבדך לטוב    אל-יעשקני זדים br

123 קכג   עיני כלו לישועתך    ולאמרת צדקך br

124 קכד   עשה עם-עבדך כחסדך    וחקיך למדני br

125 קכה   עבדך-אני הבינני    ואדעה עדתיך br

126 קכו   עת לעשות ליהוה--    הפרו תורתך br

127 קכז   על-כן אהבתי מצותיך--    מזהב ומפז br

128 קכח   על-כן כל-פקודי כל ישרתי    כל-ארח שקר שנאתי

129 קכט   פלאות עדותיך    על-כן נצרתם נפשי br

130 קל   פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

131 קלא   פי-פערתי ואשאפה    כי למצותיך יאבתי br

132 קלב   פנה-אלי וחנני--    כמשפט לאהבי שמך br

133 קלג   פעמי הכן באמרתך    ואל-תשלט-בי כל-און br

134 קלד   פדני מעשק אדם    ואשמרה פקודיך br

135 קלה   פניך האר בעבדך    ולמדני את-חקיך br

136 קלו   פלגי-מים ירדו עיני--    על לא-שמרו תורתך

137 קלז   צדיק אתה יהוה    וישר משפטיך br

138 קלח   צוית צדק עדתיך    ואמונה מאד br

139 קלט   צמתתני קנאתי    כי-שכחו דבריך צרי br

140 קמ   צרופה אמרתך מאד    ועבדך אהבה br

141 קמא   צעיר אנכי ונבזה    פקדיך לא שכחתי br

142 קמב   צדקתך צדק לעולם    ותורתך אמת br

143 קמג   צר-ומצוק מצאוני    מצותיך שעשעי br

144 קמד   צדק עדותיך לעולם    הבינני ואחיה

145 קמה   קראתי בכל-לב ענני יהוה    חקיך אצרה br

146 קמו   קראתיך הושיעני    ואשמרה עדתיך br

147 קמז   קדמתי בנשף ואשועה    לדבריך (לדברך) יחלתי br

148 קמח   קדמו עיני אשמרות--    לשיח באמרתך br

149 קמט   קולי שמעה כחסדך    יהוה כמשפטך חיני br

150 קנ   קרבו רדפי זמה    מתורתך רחקו br

151 קנא   קרוב אתה יהוה    וכל-מצותיך אמת br

152 קנב   קדם ידעתי מעדתיך    כי לעולם יסדתם

153 קנג   ראה-עניי וחלצני    כי-תורתך לא שכחתי br

154 קנד   ריבה ריבי וגאלני    לאמרתך חיני br

155 קנה   רחוק מרשעים ישועה    כי חקיך לא דרשו br

156 קנו   רחמיך רבים יהוה    כמשפטיך חיני br

157 קנז   רבים רדפי וצרי    מעדותיך לא נטיתי br

158 קנח   ראיתי בגדים ואתקוטטה--    אשר אמרתך לא שמרו br

159 קנט   ראה כי-פקודיך אהבתי    יהוה כחסדך חיני br

160 קס   ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

161 קסא   שרים רדפוני חנם    ומדבריך (ומדברך) פחד לבי br

162 קסב   שש אנכי על-אמרתך--    כמוצא שלל רב br

163 קסג   שקר שנאתי ואתעבה    תורתך אהבתי br

164 קסד   שבע ביום הללתיך--    על משפטי צדקך br

165 קסה   שלום רב לאהבי תורתך    ואין-למו מכשול br

166 קסו   שברתי לישועתך יהוה    ומצותיך עשיתי br

167 קסז   שמרה נפשי עדתיך    ואהבם מאד br

168 קסח   שמרתי פקודיך ועדתיך    כי כל-דרכי נגדך

169 קסט   תקרב רנתי לפניך יהוה    כדברך הבינני br

170 קע   תבוא תחנתי לפניך    כאמרתך הצילני br

171 קעא   תבענה שפתי תהלה    כי תלמדני חקיך br

172 קעב   תען לשוני אמרתך    כי כל-מצותיך צדק br

173 קעג   תהי-ידך לעזרני    כי פקודיך בחרתי br

174 קעד   תאבתי לישועתך יהוה    ותורתך שעשעי br

175 קעה   תחי-נפשי ותהללך    ומשפטך יעזרני br

176 קעו   תעיתי--    כשה אבד בקש עבדך br כי מצותיך    לא שכחתי