Salmos 64

1 א   למנצח מזמור לדוד br

2 ב   שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי br

3 ג   תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און br

4 ד   אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר br

5 ה   לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו br

6 ו   יחזקו-למו דבר רע--    יספרו לטמון מוקשים br אמרו    מי יראה-למו br

7 ז   יחפשו עולת--    תמנו חפש מחפש br וקרב איש    ולב עמק br

8 ח   וירם אלהים    חץ פתאום--היו מכותם br

9 ט   ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם br

10 י   וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו br [ (Psalms 64:11) יא   ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב ]