Salmos 64

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי br

3 ג תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און br

4 ד אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר br

5 ה לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו br

6 ו יחזקו-למו דבר רע--    יספרו לטמון מוקשים br אמרו    מי יראה-למו br

7 ז יחפשו עולת--    תמנו חפש מחפש br וקרב איש    ולב עמק br

8 ח וירם אלהים    חץ פתאום--היו מכותם br

9 ט ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם br

10 י וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו br [ (Psalms 64:11) יא   ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב ]