Salmos 135

1 א   הללו-יה br הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה br

2 ב   שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו br

3 ג   הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים br

4 ד   כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו br

5 ה   כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים br

6 ו   כל אשר-חפץ יהוה    עשה br בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות br

7 ז   מעלה נשאים    מקצה הארץ br ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו br

8 ח   שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה br

9 ט   שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו br

10 י   שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים br

11 יא   לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען br

12 יב   ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו br

13 יג   יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר br

14 יד   כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם br

15 טו   עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם br

16 טז   פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו br

17 יז   אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם br

18 יח   כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם br

19 יט   בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה br

20 כ   בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה br

21 כא   ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם br הללו-יה