Salmos 135

1 א הללו-יה br הללו את-שם יהוה    הללו עבדי יהוה br

2 ב שעמדים בבית יהוה--    בחצרות בית אלהינו br

3 ג הללו-יה כי-טוב יהוה    זמרו לשמו כי נעים br

4 ד כי-יעקב בחר לו יה    ישראל לסגלתו br

5 ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה    ואדנינו מכל-אלהים br

6 ו כל אשר-חפץ יהוה    עשה br בשמים ובארץ--    בימים וכל-תהמות br

7 ז מעלה נשאים    מקצה הארץ br ברקים למטר עשה    מוצא-רוח מאוצרותיו br

8 ח שהכה בכורי מצרים--    מאדם עד-בהמה br

9 ט שלח אותת ומפתים--בתוככי מצרים    בפרעה ובכל-עבדיו br

10 י שהכה גוים רבים    והרג מלכים עצומים br

11 יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן    ולכל ממלכות כנען br

12 יב ונתן ארצם נחלה--    נחלה לישראל עמו br

13 יג יהוה שמך לעולם    יהוה זכרך לדר-ודר br

14 יד כי-ידין יהוה עמו    ועל-עבדיו יתנחם br

15 טו עצבי הגוים כסף וזהב    מעשה ידי אדם br

16 טז פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו br

17 יז אזנים להם ולא יאזינו    אף אין-יש-רוח בפיהם br

18 יח כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם br

19 יט בית ישראל ברכו את-יהוה    בית אהרן ברכו את-יהוה br

20 כ בית הלוי ברכו את-יהוה    יראי יהוה ברכו את-יהוה br

21 כא ברוך יהוה מציון--    שכן ירושלם br הללו-יה