Salmos 5

1 א   למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד br

2 ב   אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי br

3 ג   הקשיבה לקול שועי--מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל br

4 ד   יהוה--בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה br

5 ה   כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע br

6 ו   לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און br

7 ז   תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה br

8 ח   ואני--ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך br

9 ט   יהוה נחני בצדקתך--למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך br

10 י   כי אין בפיהו נכונה--קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון br

11 יא   האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם br ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך br

12 יב   וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו--    ותסך עלימו br ויעלצו בך    אהבי שמך br [ (Psalms 5:13) יג   כי-אתה תברך צדיק    יהוה--כצנה רצון תעטרנו ]