Salmos 75

1 א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר br

2 ב הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך br

3 ג כי אקח מועד    אני מישרים אשפט br

4 ד נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה br

5 ה אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן br

6 ו אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק br

7 ז כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים br

8 ח כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים br

9 ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--    ויגר מזה br אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ br

10 י ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב br [ (Psalms 75:11) יא   וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק ]