Salmos 75

1 א   למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר br

2 ב   הודינו לך אלהים--הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך br

3 ג   כי אקח מועד    אני מישרים אשפט br

4 ד   נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה br

5 ה   אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן br

6 ו   אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק br

7 ז   כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים br

8 ח   כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים br

9 ט   כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך--    ויגר מזה br אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ br

10 י   ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב br [ (Psalms 75:11) יא   וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק ]