Salmos 125

1 א שיר המעלות br הבטחים ביהוה--    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב br

2 ב ירושלם--    הרים סביב לה br ויהוה סביב לעמו--    מעתה ועד-עולם br

3 ג כי לא ינוח שבט הרשע--    על גורל הצדיקים br למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם br

4 ד היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם br

5 ה והמטים עקלקלותם--    יוליכם יהוה את-פעלי האון br שלום    על-ישראל