Salmos 19

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע br

3 ג יום ליום יביע אמר    ולילה ללילה יחוה-דעת br

4 ד אין-אמר ואין דברים    בלי נשמע קולם br

5 ה בכל-הארץ יצא קום    ובקצה תבל מליהם br לשמש    שם-אהל בהם br

6 ו והוא--כחתן יצא מחפתו    ישיש כגבור לרוץ ארח br

7 ז מקצה השמים מוצאו--ותקופתו על-קצותם    ואין נסתר מחמתו br

8 ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש    עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי br

9 ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב    מצות יהוה ברה מאירת עינים br

10 י יראת יהוה טהורה--עומדת לעד    משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו br

11 יא הנחמדים--מזהב ומפז רב    ומתוקים מדבש ונפת צופים br

12 יב גם-עבדך נזהר בהם    בשמרם עקב רב br

13 יג שגיאות מי-יבין    מנסתרות נקני br

14 יד גם מזדים חשך עבדך--    אל-ימשלו-בי אז איתם br ונקיתי    מפשע רב br [ (Psalms 19:15) טו   יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי    לפניך br יהוה    צורי וגאלי ]