Salmos 111

1 א הללו-יה br אודה יהוה בכל-לבב    בסוד ישרים ועדה br

2 ב גדלים מעשי יהוה    דרושים לכל-חפציהם br

3 ג הוד-והדר פעלו    וצדקתו עמדת לעד br

4 ד זכר עשה לנפלאותיו    חנון ורחום יהוה br

5 ה טרף נתן ליראיו    יזכר לעולם בריתו br

6 ו כח מעשיו הגיד לעמו--    לתת להם נחלת גוים br

7 ז מעשי ידיו אמת ומשפט    נאמנים כל-פקודיו br

8 ח סמוכים לעד לעולם    עשוים באמת וישר br

9 ט פדות שלח לעמו--    צוה-לעולם בריתו br קדוש ונורא    שמו br

10 י ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם br תהלתו    עמדת לעד