Salmos 128

1 א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

2 ב יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

3 ג אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך br בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך br

4 ד הנה כי-כן יברך גבר--    ירא יהוה br

5 ה יברכך יהוה מציון    וראה בטוב ירושלם--כל ימי חייך br

6 ו וראה-בנים לבניך    שלום על-ישראל