Salmos 128

1 א   שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

2 ב   יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

3 ג   אשתך כגפן פריה--    בירכתי ביתך br בניך כשתלי זיתים--    סביב לשלחנך br

4 ד   הנה כי-כן יברך גבר--    ירא יהוה br

5 ה   יברכך יהוה מציון    וראה בטוב ירושלם--כל ימי חייך br

6 ו   וראה-בנים לבניך    שלום על-ישראל