Salmos 66

1 א למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ br

2 ב זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו br

3 ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך br

4 ד כל-הארץ ישתחוו לך--ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה br

5 ה לכו וראו מפעלות אלהים    נורא עלילה על-בני אדם br

6 ו הפך ים ליבשה--בנהר יעברו ברגל    שם נשמחה-בו br

7 ז משל בגבורתו עולם--    עיניו בגוים תצפינה br הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה br

8 ח ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו br

9 ט השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו br

10 י כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף br

11 יא הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו br

12 יב הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה br

13 יג אבוא ביתך בעולות    אשלם לך נדרי br

14 יד אשר-פצו שפתי    ודבר-פי בצר-לי br

15 טו עלות מיחים אעלה-לך    עם-קטרת אילים br אעשה בקר עם-עתודים    סלה br

16 טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים    אשר עשה לנפשי br

17 יז אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני br

18 יח און אם-ראיתי בלבי--    לא ישמע אדני br

19 יט אכן שמע אלהים    הקשיב בקול תפלתי br

20 כ ברוך אלהים--    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי