Salmos 42

1 א למנצח משכיל לבני-קרח br

2 ב כאיל תערג על-אפיקי-מים--    כן נפשי תערג אליך אלהים br

3 ג צמאה נפשי לאלהים--    לאל חי br מתי אבוא    ואראה פני אלהים br

4 ד היתה-לי דמעתי לחם    יומם ולילה br באמר אלי כל-היום    איה אלהיך br

5 ה אלה אזכרה    ואשפכה עלי נפשי-- br כי אעבר בסך    אדדם עד-בית אלהים br בקול-רנה ותודה    המון חוגג br

6 ו מה-תשתוחחי נפשי--    ותהמי עלי br הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועות פניו br

7 ז אלהי--    עלי נפשי תשתוחח br על-כן--אזכרך מארץ ירדן    וחרמונים מהר מצער br

8 ח תהום-אל-תהום קורא    לקול צנוריך br כל-משבריך וגליך    עלי עברו br

9 ט יומם יצוה יהוה חסדו    ובלילה שירה עמי-- br תפלה    לאל חיי br

10 י אומרה לאל סלעי--    למה שכחתני br למה-קדר אלך--    בלחץ אויב br

11 יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב   מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]