Salmos 101

1 א לדוד מזמור    חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה br

2 ב אשכילה בדרך תמים--    מתי תבוא אלי br אתהלך בתם-לבבי    בקרב ביתי br

3 ג לא-אשית לנגד עיני--    דבר-בליעל br עשה-סטים שנאתי    לא ידבק בי br

4 ד לבב עקש יסור ממני    רע לא אדע br

5 ה מלושני (מלשני) בסתר רעהו--    אותו אצמית br גבה-עינים ורחב לבב--    אתו לא אוכל br

6 ו עיני בנאמני-ארץ--    לשבת עמדי br הלך בדרך תמים--    הוא ישרתני br

7 ז לא-ישב בקרב ביתי--    עשה רמיה br דבר שקרים--    לא-יכון לנגד עיני br

8 ח לבקרים    אצמית כל-רשעי-ארץ br להכרית מעיר-יהוה    כל-פעלי און