Salmos 93

1 א יהוה מלך    גאות לבש br לבש יהוה עז התאזר    אף-תכון תבל בל-תמוט br

2 ב נכון כסאך מאז    מעולם אתה br

3 ג נשאו נהרות יהוה--נשאו נהרות קולם    ישאו נהרות דכים br

4 ד מקלות מים רבים--אדירים משברי-ים    אדיר במרום יהוה br

5 ה עדתיך נאמנו מאד--לביתך נאוה-קדש    יהוה לארך ימים