Salmos 91

1 א   ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

2 ב   אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

3 ג   כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות br

4 ד   באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו br

5 ה   לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם br

6 ו   מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים br

7 ז   יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש br

8 ח   רק בעיניך תביט    ושלמת רשעים תראה br

9 ט   כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך br

10 י   לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך br

11 יא   כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך br

12 יב   על-כפים ישאונך    פן-תגף באבן רגלך br

13 יג   על-שחל ופתן תדרך    תרמס כפיר ותנין br

14 יד   כי בי חשק ואפלטהו    אשגבהו כי-ידע שמי br

15 טו   יקראני ואענהו--עמו-אנכי בצרה    אחלצהו ואכבדהו br

16 טז   ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי