Salmos 91

1 א ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן br

2 ב אמר--ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו br

3 ג כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות br

4 ד באברתו יסך לך--ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו br

5 ה לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם br

6 ו מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים br

7 ז יפל מצדך אלף--ורבבה מימינך    אליך לא יגש br

8 ח רק בעיניך תביט    ושלמת רשעים תראה br

9 ט כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך br

10 י לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך br

11 יא כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך br

12 יב על-כפים ישאונך    פן-תגף באבן רגלך br

13 יג על-שחל ופתן תדרך    תרמס כפיר ותנין br

14 יד כי בי חשק ואפלטהו    אשגבהו כי-ידע שמי br

15 טו יקראני ואענהו--עמו-אנכי בצרה    אחלצהו ואכבדהו br

16 טז ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי