Salmos 113

1 א הללו-יה br הללו עבדי יהוה    הללו את-שם יהוה br

2 ב יהי שם יהוה מברך--    מעתה ועד-עולם br

3 ג ממזרח-שמש עד-מבואו--    מהלל שם יהוה br

4 ד רם על-כל-גוים יהוה    על השמים כבודו br

5 ה מי כיהוה אלהינו--    המגביהי לשבת br

6 ו המשפילי לראות--    בשמים ובארץ br

7 ז מקימי מעפר דל    מאשפת ירים אביון br

8 ח להושיבי עם-נדיבים    עם נדיבי עמו br

9 ט מושיבי עקרת הבית--    אם-הבנים שמחה br הללו-יה