Salmos 71

1 א   בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם br

2 ב   בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני br

3 ג   היה לי לצור מעון לבוא--    תמיד צוית להושיעני br כי-סלעי ומצודתי    אתה br

4 ד   אלהי--פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ br

5 ה   כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי br

6 ו   עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד br

7 ז   כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז br

8 ח   ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך br

9 ט   אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני br

10 י   כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו br

11 יא   לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל br

12 יב   אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה) br

13 יג   יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה--מבקשי רעתי br

14 יד   ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך br

15 טו   פי יספר צדקתך--כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות br

16 טז   אבוא--בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך br

17 יז   אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך br

18 יח   וגם עד-זקנה ושיבה--    אלהים אל-תעזבני br עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך br

19 יט   וצדקתך אלהים    עד-מרום br אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך br

20 כ   אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות--    ורעות br תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני br

21 כא   תרב גדלתי    ותסב תנחמני br

22 כב   גם-אני אודך בכלי-נבל--    אמתך אלהי br אזמרה לך בכנור--    קדוש ישראל br

23 כג   תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית br

24 כד   גם-לשוני--    כל-היום תהגה צדקתך br כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי