Salmos 24

1 א לדוד מזמור br ליהוה הארץ ומלואה    תבל וישבי בה br

2 ב כי-הוא על-ימים יסדה    ועל-נהרות יכוננה br

3 ג מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו br

4 ד נקי כפים    ובר-לבב br אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה br

5 ה ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו br

6 ו זה דור דרשו    מבקשי פניך יעקב סלה br

7 ז שאו שערים ראשיכם    והנשאו פתחי עולם br ויבוא    מלך הכבוד br

8 ח מי זה    מלך הכבוד br יהוה עזוז וגבור    יהוה גבור מלחמה br

9 ט שאו שערים ראשיכם    ושאו פתחי עולם br ויבא    מלך הכבוד br

10 י מי הוא זה    מלך הכבוד br יהוה צבאות--    הוא מלך הכבוד סלה