Salmos 92

1 א מזמור שיר ליום השבת br

2 ב טוב להדות ליהוה    ולזמר לשמך עליון br

3 ג להגיד בבקר חסדך    ואמונתך בלילות br

4 ד עלי-עשור ועלי-נבל    עלי הגיון בכנור br

5 ה כי שמחתני יהוה בפעלך    במעשי ידיך ארנן br

6 ו מה-גדלו מעשיך יהוה    מאד עמקו מחשבתיך br

7 ז איש-בער לא ידע    וכסיל לא-יבין את-זאת br

8 ח בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און    להשמדם עדי-עד br

9 ט ואתה מרום--    לעלם יהוה br

10 י כי הנה איביך יהוה--    כי-הנה איביך יאבדו br יתפרדו    כל-פעלי און br

11 יא ותרם כראים קרני    בלתי בשמן רענן br

12 יב ותבט עיני    בשורי br בקמים עלי מרעים--    תשמענה אזני br

13 יג צדיק כתמר יפרח    כארז בלבנון ישגה br

14 יד שתולים בבית יהוה    בחצרות אלהינו יפריחו br

15 טו עוד ינובון בשיבה    דשנים ורעננים יהיו br [ (Psalms 92:16) טז   להגיד כי-ישר יהוה    צורי ולא-עלתה (עולתה) בו ]