Salmos 92

1 א   מזמור שיר ליום השבת br

2 ב   טוב להדות ליהוה    ולזמר לשמך עליון br

3 ג   להגיד בבקר חסדך    ואמונתך בלילות br

4 ד   עלי-עשור ועלי-נבל    עלי הגיון בכנור br

5 ה   כי שמחתני יהוה בפעלך    במעשי ידיך ארנן br

6 ו   מה-גדלו מעשיך יהוה    מאד עמקו מחשבתיך br

7 ז   איש-בער לא ידע    וכסיל לא-יבין את-זאת br

8 ח   בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל-פעלי און    להשמדם עדי-עד br

9 ט   ואתה מרום--    לעלם יהוה br

10 י   כי הנה איביך יהוה--    כי-הנה איביך יאבדו br יתפרדו    כל-פעלי און br

11 יא   ותרם כראים קרני    בלתי בשמן רענן br

12 יב   ותבט עיני    בשורי br בקמים עלי מרעים--    תשמענה אזני br

13 יג   צדיק כתמר יפרח    כארז בלבנון ישגה br

14 יד   שתולים בבית יהוה    בחצרות אלהינו יפריחו br

15 טו   עוד ינובון בשיבה    דשנים ורעננים יהיו br [ (Psalms 92:16) טז   להגיד כי-ישר יהוה    צורי ולא-עלתה (עולתה) בו ]