Salmos 102

1 א תפלה לעני כי-יעטף--    ולפני יהוה ישפך שיחו br

2 ב יהוה שמעה תפלתי    ושועתי אליך תבוא br

3 ג אל-תסתר פניך ממני--    ביום צר-לי br הטה-אלי אזנך    ביום אקרא מהר ענני br

4 ד כי-כלו בעשן ימי    ועצמותי כמוקד נחרו br

5 ה הוכה-כעשב ויבש לבי    כי-שכחתי מאכל לחמי br

6 ו מקול אנחתי--    דבקה עצמי לבשרי br

7 ז דמיתי לקאת מדבר    הייתי ככוס חרבות br

8 ח שקדתי ואהיה--    כצפור בודד על-גג br

9 ט כל-היום חרפוני אויבי    מהוללי בי נשבעו br

10 י כי-אפר כלחם אכלתי    ושקוי בבכי מסכתי br

11 יא מפני-זעמך וקצפך--    כי נשאתני ותשליכני br

12 יב ימי כצל נטוי    ואני כעשב איבש br

13 יג ואתה יהוה לעולם תשב    וזכרך לדר ודר br

14 יד אתה תקום תרחם ציון    כי-עת לחננה כי-בא מועד br

15 טו כי-רצו עבדיך את-אבניה    ואת-עפרה יחננו br

16 טז וייראו גוים את-שם יהוה    וכל-מלכי הארץ את-כבודך br

17 יז כי-בנה יהוה ציון--    נראה בכבודו br

18 יח פנה אל-תפלת הערער    ולא-בזה את-תפלתם br

19 יט תכתב זאת לדור אחרון    ועם נברא יהלל-יה br

20 כ כי-השקיף ממרום קדשו    יהוה משמים אל-ארץ הביט br

21 כא לשמע אנקת אסיר    לפתח בני תמותה br

22 כב לספר בציון שם יהוה    ותהלתו בירושלם br

23 כג בהקבץ עמים יחדו    וממלכות לעבד את-יהוה br

24 כד ענה בדרך כחו (כחי)    קצר ימי br

25 כה אמר--אלי אל תעלני בחצי ימי    בדור דורים שנותיך br

26 כו לפנים הארץ יסדת    ומעשה ידיך שמים br

27 כז המה יאבדו--    ואתה תעמד br וכלם כבגד יבלו    כלבוש תחליפם ויחלפו br

28 כח ואתה-הוא    ושנותיך לא יתמו br [ (Psalms 102:29) כט   בני-עבדיך ישכונו    וזרעם לפניך יכון ]