Salmos 102

1 א   תפלה לעני כי-יעטף--    ולפני יהוה ישפך שיחו br

2 ב   יהוה שמעה תפלתי    ושועתי אליך תבוא br

3 ג   אל-תסתר פניך ממני--    ביום צר-לי br הטה-אלי אזנך    ביום אקרא מהר ענני br

4 ד   כי-כלו בעשן ימי    ועצמותי כמוקד נחרו br

5 ה   הוכה-כעשב ויבש לבי    כי-שכחתי מאכל לחמי br

6 ו   מקול אנחתי--    דבקה עצמי לבשרי br

7 ז   דמיתי לקאת מדבר    הייתי ככוס חרבות br

8 ח   שקדתי ואהיה--    כצפור בודד על-גג br

9 ט   כל-היום חרפוני אויבי    מהוללי בי נשבעו br

10 י   כי-אפר כלחם אכלתי    ושקוי בבכי מסכתי br

11 יא   מפני-זעמך וקצפך--    כי נשאתני ותשליכני br

12 יב   ימי כצל נטוי    ואני כעשב איבש br

13 יג   ואתה יהוה לעולם תשב    וזכרך לדר ודר br

14 יד   אתה תקום תרחם ציון    כי-עת לחננה כי-בא מועד br

15 טו   כי-רצו עבדיך את-אבניה    ואת-עפרה יחננו br

16 טז   וייראו גוים את-שם יהוה    וכל-מלכי הארץ את-כבודך br

17 יז   כי-בנה יהוה ציון--    נראה בכבודו br

18 יח   פנה אל-תפלת הערער    ולא-בזה את-תפלתם br

19 יט   תכתב זאת לדור אחרון    ועם נברא יהלל-יה br

20 כ   כי-השקיף ממרום קדשו    יהוה משמים אל-ארץ הביט br

21 כא   לשמע אנקת אסיר    לפתח בני תמותה br

22 כב   לספר בציון שם יהוה    ותהלתו בירושלם br

23 כג   בהקבץ עמים יחדו    וממלכות לעבד את-יהוה br

24 כד   ענה בדרך כחו (כחי)    קצר ימי br

25 כה   אמר--אלי אל תעלני בחצי ימי    בדור דורים שנותיך br

26 כו   לפנים הארץ יסדת    ומעשה ידיך שמים br

27 כז   המה יאבדו--    ואתה תעמד br וכלם כבגד יבלו    כלבוש תחליפם ויחלפו br

28 כח   ואתה-הוא    ושנותיך לא יתמו br [ (Psalms 102:29) כט   בני-עבדיך ישכונו    וזרעם לפניך יכון ]