Salmos 22

1 א   למנצח על-אילת השחר    מזמור לדוד br

2 ב   אלי אלי למה עזבתני    רחוק מישועתי דברי שאגתי br

3 ג   אלהי--אקרא יומם ולא תענה    ולילה ולא-דמיה לי br

4 ד   ואתה קדוש--    יושב תהלות ישראל br

5 ה   בך בטחו אבתינו    בטחו ותפלטמו br

6 ו   אליך זעקו ונמלטו    בך בטחו ולא-בושו br

7 ז   ואנכי תולעת ולא-איש    חרפת אדם ובזוי עם br

8 ח   כל-ראי ילעגו לי    יפטירו בשפה יניעו ראש br

9 ט   גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו br

10 י   כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

11 יא   עליך השלכתי מרחם    מבטן אמי אלי אתה br

12 יב   אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה    כי-אין עוזר br

13 יג   סבבוני פרים רבים    אבירי בשן כתרוני br

14 יד   פצו עלי פיהם    אריה טרף ושאג br

15 טו   כמים נשפכתי--    והתפרדו כל-עצמותי br היה לבי כדונג    נמס בתוך מעי br

16 טז   יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי    ולעפר-מות תשפתני br

17 יז   כי סבבוני כלבים    עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי br

18 יח   אספר כל-עצמותי    המה יביטו יראו-בי br

19 יט   יחלקו בגדי להם    ועל-לבושי יפילו גורל br

20 כ   ואתה יהוה אל-תרחק    אילותי לעזרתי חושה br

21 כא   הצילה מחרב נפשי    מיד-כלב יחידתי br

22 כב   הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני br

23 כג   אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך br

24 כד   יראי יהוה הללוהו--    כל-זרע יעקב כבדוהו br וגורו ממנו    כל-זרע ישראל br

25 כה   כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--    ולא-הסתיר פניו ממנו br ובשועו אליו    שמע br

26 כו   מאתך תהלתי    בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו br

27 כז   יאכלו ענוים וישבעו--    יהללו יהוה דרשיו br יחי לבבכם    לעד br

28 כח   יזכרו וישבו אל-יהוה--    כל-אפסי-ארץ br וישתחוו לפניך    כל-משפחות גוים br

29 כט   כי ליהוה המלוכה    ומשל בגוים br

30 ל   אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--    לפניו יכרעו כל-יורדי עפר br ונפשו    לא חיה br

31 לא   זרע יעבדנו    יספר לאדני לדור br [ (Psalms 22:32) לב   יבאו ויגידו צדקתו    לעם נולד כי עשה ]