Salmos 115

1 א   לא לנו יהוה לא-לנו    כי-לשמך תן כבוד--על-חסדך על-אמתך br

2 ב   למה יאמרו הגוים    איה-נא אלהיהם br

3 ג   ואלהינו בשמים--    כל אשר-חפץ עשה br

4 ד   עצביהם כסף וזהב    מעשה ידי אדם br

5 ה   פה-להם ולא ידברו    עינים להם ולא יראו br

6 ו   אזנים להם ולא ישמעו    אף להם ולא יריחון br

7 ז   ידיהם ולא ימישון--רגליהם ולא יהלכו    לא-יהגו בגרונם br

8 ח   כמוהם יהיו עשיהם--    כל אשר-בטח בהם br

9 ט   ישראל בטח ביהוה    עזרם ומגנם הוא br

10 י   בית אהרן בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא br

11 יא   יראי יהוה בטחו ביהוה    עזרם ומגנם הוא br

12 יב   יהוה    זכרנו יברך br יברך את-בית ישראל    יברך את-בית אהרן br

13 יג   יברך יראי יהוה--    הקטנים עם-הגדלים br

14 יד   יסף יהוה עליכם    עליכם ועל בניכם br

15 טו   ברוכים אתם ליהוה--    עשה שמים וארץ br

16 טז   השמים שמים ליהוה    והארץ נתן לבני-אדם br

17 יז   לא המתים יהללו-יה    ולא כל-ירדי דומה br

18 יח   ואנחנו נברך יה--    מעתה ועד-עולם br הללו-יה