Salmos 103

1 א   לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

2 ב   ברכי נפשי את-יהוה    ואל-תשכחי כל-גמוליו br

3 ג   הסלח לכל-עונכי    הרפא לכל-תחלואיכי br

4 ד   הגואל משחת חייכי    המעטרכי חסד ורחמים br

5 ה   המשביע בטוב עדיך    תתחדש כנשר נעוריכי br

6 ו   עשה צדקות יהוה    ומשפטים לכל-עשוקים br

7 ז   יודיע דרכיו למשה    לבני ישראל עלילותיו br

8 ח   רחום וחנון יהוה    ארך אפים ורב-חסד br

9 ט   לא-לנצח יריב    ולא לעולם יטור br

10 י   לא כחטאינו עשה לנו    ולא כעונתינו גמל עלינו br

11 יא   כי כגבה שמים על-הארץ--    גבר חסדו על-יראיו br

12 יב   כרחק מזרח ממערב--    הרחיק ממנו את-פשעינו br

13 יג   כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו br

14 יד   כי-הוא ידע יצרנו    זכור כי-עפר אנחנו br

15 טו   אנוש כחציר ימיו    כציץ השדה כן יציץ br

16 טז   כי רוח עברה-בו ואיננו    ולא-יכירנו עוד מקומו br

17 יז   וחסד יהוה מעולם ועד-עולם--    על-יראיו br וצדקתו    לבני בנים br

18 יח   לשמרי בריתו    ולזכרי פקדיו לעשותם br

19 יט   יהוה--בשמים הכין כסאו    ומלכותו בכל משלה br

20 כ   ברכו יהוה    מלאכיו br גברי כח עשי דברו    לשמע בקול דברו br

21 כא   ברכו יהוה כל-צבאיו--    משרתיו עשי רצונו br

22 כב   ברכו יהוה כל-מעשיו--    בכל-מקמות ממשלתו br ברכי נפשי    את-יהוה