Salmos 122

1 א   שיר המעלות לדוד br שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך br

2 ב   עמדות היו רגלינו--    בשעריך ירושלם br

3 ג   ירושלם הבנויה--    כעיר שחברה-לה יחדו br

4 ד   ששם עלו שבטים שבטי-יה--עדות לישראל    להדות לשם יהוה br

5 ה   כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד br

6 ו   שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך br

7 ז   יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך br

8 ח   למען אחי ורעי--    אדברה-נא שלום בך br

9 ט   למען בית-יהוה אלהינו--    אבקשה טוב לך