Salmos 87

1 א   לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש br

2 ב   אהב יהוה שערי ציון--    מכל משכנות יעקב br

3 ג   נכבדות מדבר בך--    עיר האלהים סלה br

4 ד   אזכיר רהב ובבל--    לידעי br הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם br

5 ה   ולציון יאמר--    איש ואיש ילד-בה br והוא יכוננה    עליון br

6 ו   יהוה--יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה br

7 ז   ושרים כחללים--    כל-מעיני בך