Salmos 87

1 א לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש br

2 ב אהב יהוה שערי ציון--    מכל משכנות יעקב br

3 ג נכבדות מדבר בך--    עיר האלהים סלה br

4 ד אזכיר רהב ובבל--    לידעי br הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם br

5 ה ולציון יאמר--    איש ואיש ילד-בה br והוא יכוננה    עליון br

6 ו יהוה--יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה br

7 ז ושרים כחללים--    כל-מעיני בך