Salmos 80

1 א   למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור br

2 ב   רעה ישראל האזינה--    נהג כצאן יוסף br ישב הכרובים    הופיעה br

3 ג   לפני אפרים ובנימן ומנשה--    עוררה את-גבורתך br ולכה לישעתה    לנו br

4 ד   אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה br

5 ה   יהוה אלהים צבאות--    עד-מתי עשנת בתפלת עמך br

6 ו   האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש br

7 ז   תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו br

8 ח   אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה br

9 ט   גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה br

10 י   פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ br

11 יא   כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל br

12 יב   תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה br

13 יג   למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך br

14 יד   יכרסמנה חזיר מי sup ע /sup ר    וזיז שדי ירענה br

15 טו   אלהים צבאות    שוב-נא br הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת br

16 טז   ו big כ /big נה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך br

17 יז   שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו br

18 יח   תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך br

19 יט   ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא br [ (Psalms 80:20) כ   יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה ]