Salmos 98

1 א   מזמור שירו ליהוה שיר חדש--    כי-נפלאות עשה br הושיעה-לו ימינו    וזרוע קדשו br

2 ב   הודיע יהוה ישועתו    לעיני הגוים גלה צדקתו br

3 ג   זכר חסדו ואמונתו--    לבית ישראל br ראו כל-אפסי-ארץ--    את ישועת אלהינו br

4 ד   הריעו ליהוה כל-הארץ    פצחו ורננו וזמרו br

5 ה   זמרו ליהוה בכנור    בכנור וקול זמרה br

6 ו   בחצצרות וקול שופר--    הריעו לפני המלך יהוה br

7 ז   ירעם הים ומלאו    תבל וישבי בה br

8 ח   נהרות ימחאו-כף    יחד הרים ירננו br

9 ט   לפני יהוה--    כי בא לשפט הארץ br ישפט-תבל בצדק    ועמים במישרים