Salmos 29

1 א מזמור לדוד    הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז br

2 ב הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש br

3 ג קול יהוה    על-המים br אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים br

4 ד קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר br

5 ה קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון br

6 ו וירקידם כמו-עגל    לבנון ושרין כמו בן-ראמים br

7 ז קול-יהוה חצב    להבות אש br

8 ח קול יהוה יחיל מדבר    יחיל יהוה מדבר קדש br

9 ט קול יהוה יחולל אילות--    ויחשף יערות br ובהיכלו--    כלו אמר כבוד br

10 י יהוה למבול ישב    וישב יהוה מלך לעולם br

11 יא יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום