Salmos 29

1 א   מזמור לדוד    הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז br

2 ב   הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש br

3 ג   קול יהוה    על-המים br אל-הכבוד הרעים    יהוה על-מים רבים br

4 ד   קול-יהוה בכח    קול יהוה בהדר br

5 ה   קול יהוה שבר ארזים    וישבר יהוה את-ארזי הלבנון br

6 ו   וירקידם כמו-עגל    לבנון ושרין כמו בן-ראמים br

7 ז   קול-יהוה חצב    להבות אש br

8 ח   קול יהוה יחיל מדבר    יחיל יהוה מדבר קדש br

9 ט   קול יהוה יחולל אילות--    ויחשף יערות br ובהיכלו--    כלו אמר כבוד br

10 י   יהוה למבול ישב    וישב יהוה מלך לעולם br

11 יא   יהוה--עז לעמו יתן    יהוה יברך את-עמו בשלום