Salmos 110

1 א   לדוד מזמור br נאם יהוה לאדני--שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך br

2 ב   מטה-עזך--ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך br

3 ג   עמך נדבת    ביום חילך br בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך br

4 ד   נשבע יהוה ולא ינחם--    אתה-כהן לעולם br על-דברתי    מלכי-צדק br

5 ה   אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים br

6 ו   ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה br

7 ז   מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש