Salmos 110

1 א לדוד מזמור br נאם יהוה לאדני--שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך br

2 ב מטה-עזך--ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך br

3 ג עמך נדבת    ביום חילך br בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך br

4 ד נשבע יהוה ולא ינחם--    אתה-כהן לעולם br על-דברתי    מלכי-צדק br

5 ה אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים br

6 ו ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה br

7 ז מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש